Polityka ochrony prywatności portalu KursOpiekuna.pl

Polityka Ochrony Prywatności i Bezpieczeństwa

§1

Postanowienia ogólne

1.  Administrator chroni prywatność Użytkownika w czasie korzystania przez Użytkownika z Serwisu oraz przestrzega przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w tym poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych dostępu do gromadzonych danych osobowych.

2.  Polityka Prywatności i Bezpieczeństwa stanowi załącznik do Regulaminu Świadczenia Usług w Portalu Internetowym KursOpiekuna.pl i w związku z tym wyrażenia napisane z wielkiej litery mają znaczenie takie jak w Regulaminie.

3.  W sposób następujący zdefiniowano w Polityce Prywatności i Bezpieczeństwa następujące pojęcia:

a.  „Cookies”- oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

b.  „Cookies Administratora” - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

c.  „Cookies Zewnętrzne”- oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

d.  „Inne Technologie”– oznacza wszystkie inne technologie wykorzystywane przez Administratora i jego partnerów mogące powodować przechowywanie i uzyskiwanie dostępu do danych przechowywanych w urządzeniu końcowym Użytkownika (w tym między innymi technologie takie jak: buforowane w urządzeniu końcowym Użytkownika pliki JavaScript, zmienne JavaScript, Local Storage, Session Storage, Flash Storage, HTML 5 Web Storage)

e.  „Urządzenie”- oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

§ 2.

Dane osobowe

1.  Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika podane przy rejestracji, to jest:

a.  Imię i nazwisko

b.  Nazwa firmy

c.  Adres e-mail

d.  Numer telefonu

e.  Nip i Regon firmy

f.  Adres siedziby firmy

g.  Pesel

h.  Data i miejsce urodzenia

i.  Adres korespondencyjny

j.  Numer konta bankowego

2.  Dane wskazane w ust. 1 są podawane przez Użytkownika dobrowolnie, w celu umożliwienia Administratorowi należytego wykonywania usługi.

3.  Użytkownik umieszczając w Serwisie jakiekolwiek dane, zobowiązuje się i zapewnia Administratora, iż:

a.  uzyskał i przetwarza te dane zgodnie z prawem, a w szczególności jest uprawniony do przekazania tych danych Administratorowi, a Administrator nie będzie odpowiedzialny wobec jakiejkolwiek osoby trzeciej za niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych;

b.  nie narusza żadnych dóbr osobistych ani innych praw jakiejkolwiek osoby trzeciej, jak również prawa, dobrych obyczajów i zasad porządku publicznego;

c.  posługując się Serwisem dostarczanym przez Administratora, czyni to w dobrej wierze, z wykorzystaniem należytej staranności, bez naruszenia jakichkolwiek autorskich praw majątkowych i osobistych, jak też innych praw własności intelektualnej,

d.  działa zgodnie z zasadami etykiety obowiązującej w Internecie.

4.  W przypadku, gdyby Administrator uzyskał Wiarygodną Wiadomość, że Użytkownik narusza Regulamin oraz niniejszą Politykę Prywatności i Bezpieczeństwa, a w szczególności działa w sposób niezgodny z ust. 3 powyżej, niezależnie od uprawnień wynikających z przepisów prawa może wszcząć postępowania wyjaśniające, w trakcie którego może wstrzymać realizację umowy. W przypadku naruszenia Polityki Prywatności i Bezpieczeństwa przez Użytkownika Administrator może rozwiązać umowę z Użytkownikiem.

5.  Administrator zapewnia wszystkim Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) oraz w ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.)., w szczególności prawo wglądu do własnych danych osobowych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.

6.  Zbiór danych osobowych prowadzony przez Administratora został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych i został wpisany do rejestru zbiorów danych osobowych. Administratorem danych (przekazanych w formularzu rejestracyjnym) w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest Instytut Edukacji, ul. Aleje Jerozolimskie 100, 00-807 Warszawa.

§ 3.

Obsługa techniczna

Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych mogą zawierać różne dane, np. adres IP. Administrator wykorzystuje je w celach technicznych związanych z administracją serwerami oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji.

§ 4.

Informacje handlowe

1.  Administrator zastrzega sobie prawo do wysyłania Użytkownikom wiadomości, w tym w szczególności dotyczących funkcjonowania Serwisu i zmian w jego funkcjonowaniu bądź też komunikatów dotyczących działania Serwisu. Każdy z Użytkowników Serwisu ma prawo zastrzec, że nie chce otrzymywać tego typu informacji od Administratora.

2.  Treści reklamowe związane z działalnością komercyjną Administratora i jego kontrahentów mogą być przesyłane Użytkownikom wyłącznie za ich zgodą, zgodnie z treścią art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.). Zgoda może zostać odwołana przez Użytkownika.

§ 5.

Login i hasło

1.  Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne, których celem jest zabezpieczenie gromadzonych danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione.

2.  Użytkownik odpowiada za utrzymanie poufności swoich danych w postaci hasła i loginu.

§ 6.

Zarządzanie kontem

Formularz wypełniany przez Użytkownika w trakcie zapisywania się i logowania do Serwisu, a także sam proces autoryzacji (logowania) do Serwisu domyślnie realizowane są za pomocą bezpiecznego protokołu SSL, który zapewnia najwyższą ochronę transmisji danych w sieci Internet.

§ 7.

Ochrona transmisji danych

Wszelkiego rodzaju hasła przesyłane za pośrednictwem Serwisu przesyłane są za pośrednictwem protokołu szyfrowego SSL.

§ 8.

Kontakt z Administratorem

1.  Użytkownicy Serwisu mają możliwość bezpośredniego kontaktu mailowego z pracownikami Administratora.

2.  Administrator przechowuje korespondencję ze swoimi Użytkownikami w celach statystycznych oraz jak najlepszej i najszybszej reakcji na pojawiające się zapytania, a także w zakresie rozstrzygnięć reklamacyjnych i podejmowanych na podstawie zgłoszeń ewentualnych decyzji o interwencjach administracyjnych w dane Konto Użytkownika. Adresy oraz dane w ten sposób gromadzone nie będą wykorzystywane do komunikacji z Użytkownikiem w celu innym niż realizacja zgłoszenia. Ewentualna komunikacja w innych kwestiach może się odbywać tylko za uprzednią zgodą Użytkownika.

3.  Użytkownik kontaktuje się z Administratorem w celu dokonania danych czynności (np. złożenia reklamacji). Odbywa się to za pomocą Działu Obsługi Użytkownika za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@kursopiekuna.pl

4.  Administrator może ponownie wymagać przekazania danych Użytkownika, w tym osobowych, np. w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, etc., celem potwierdzenia tożsamości Użytkownika i umożliwienia zwrotnego kontaktu w danej sprawie. Powyższe dotyczy tych samych danych, w tym osobowych, które wcześniej Użytkownik podał i na których przetwarzanie wyraził zgodę. Ponownie, podanie tych danych nie jest obowiązkowe lecz może być niezbędne do dokonania czynności lub uzyskania informacji żądanych przez Użytkownika.

5.  Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące w szczególności Regulaminu Świadczenia usług w Portalu Internetowym KursOpiekuna.pl, Polityki Prywatności i Bezpieczeństwa należy kierować do Działu Obsługi Użytkownika za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@kursopiekuna.pl

§ 9.

Rodzaje wykorzystywanych Cookies

1.  Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

2.  Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

a.  Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

b.  Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

3.  Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu do plików cookies w swoim Urządzeniu. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

§ 10

Cele w jakich wykorzystywane są Cookies i Inne Technologie

1.  Administrator wykorzystuje Cookies Własne i Inne Technologie w następujących celach:

a.  konfiguracji serwisu,

b.  dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu,

c.  zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika,

d.  zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści,

e.  rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

f.  uwierzytelniania Użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie

g.  utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,

h.  poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności, sesji przeglądarki,

i.  optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.

j.  realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych

k.  dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.

l.  poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.

m.  Analiz i badań oraz audytu oglądalności

n.  tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

o.  Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu.

2.  Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne i Inne Technologie w następujących celach:

a.  prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego (m.in. vimeo.com, youtube.com, wrzuta.pl)

b.  zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych (m.in. Google Analytics, Gemius Traffic)

c.  prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy.

§ 11.

Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

1.  Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

2.  Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej której używa.

3.  Ograniczenie stosowania plików Cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

§ 12.

Postanowienia końcowe

Polityka Prywatności i Bezpieczeństwa może zostać zmieniona na warunkach takich samych, jak zmiana Regulaminu.KursOpiekuna.pl © 2024    Curaform - praca za granicą    Regulamin    Polityka Ochrony Prywatności    Polityka Cookies    Kontakt